Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА